สำนักบริหารกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ เตรียมแผนงาน ผู้เขียนโครงการ ผู้ถ่ายภาพ รวบรวมหลักฐาน ประเมินผลโครงการ เคลียร์โครงการ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดจันทบุรี อาจารย์อัญณาภา ศุภนีดิส และคุณวิยะดา เชิงชั้น เตรียมอาหารน้ำดื่ม สถานที่ สื่อ ศูนย์อนันตชัย อาจารย์พิณรัตน์  นิลกำแหง แจ้งวันปฎิบัติโครงการ ฝ่ายการเงิน คุณธันยนันท์  โภคาพัฒนเสถียร ประสานงานยานพาหนะ ฝ่ายแม่ครัว คุณนงนุช  บุญอนันต์ และคุณนาริน อ่อนศรี อาหารน้ำดื่มมื้อเช้าและกลางวันวันเดินทางไป และฝ่ายบุคคล อาจารย์ณฐมน  หมวกฉิม และคุณอุมารินทร์  อินรักษา ร่วมกันดำเนินโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพใจและกาย (รอบ 2) 8-11 ธันวาคม 2557  ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันรัชต์ภาคย์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิฌชกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่

เที่ยวไปทัศนะศึกษาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี และแวะซื้อของที่ระลึก

ผู้นำข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไชด์นายระพีพัฒน์  บุญกำจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนลีทางการศึกษา

โดยการสนับสนุนของอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชต์ภาคย์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์

การฝึกสมาธิโดยเทคนิควิธี T.M. คือ Transcendental  Meditation เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ทุกศาสนา ทุกฤดูกาล หัวหน้าวิทยากรผู้บรรยาย อาจารย์เมตตา  เชฟเฟอร์เลอร์ ผู้ช่วยวิทยากร ๑) อาจารย์พิณรัตน์  นิลกำแหง   ๒) อาจารย์ณฐวรรณ์  ภูวิเจริญณิชญาณ์   ๓) ภูวิเจริญณิชญาณ์   ๓) อาจารย์พัชนี  เสนาพิทักษ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสถาบันรัชต์ภาคย์ฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพใจและกาย ในโอกาสต่อไป ติดตามข่าวสารจากประกาศ สนทนา ปฏิทินการศึกษา เป็นต้น

Tags:
About Author: admin