สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ นายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร. ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดี  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต และนักศึกษา    ให้การต้อนรับ โดยในปีนี้สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้อนุมัติบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 211 คน ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,032 คน รวมทั้งสิ้น 1,243 คน

Tags:
About Author: admin