ปรัชญา

ใส่ใจให้บริการ   สร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิสัยทัศน์

ยึดแนวทางปฏิบัติในกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของสถาบันโดยเคร่งครัด   มุ่งเน้นให้บริการ    ยึดคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา   นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของสถาบัน

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ให้ก้าวทันเทคโนโลยีมากขึ้น และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  2. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น
  4. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
Tags:
About Author: admin