ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

นางสาว ธันยนันท์ โภคาพัฒนเสถียร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาว รัสรินทร์ ฐิติวัชร์ฐากุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาว ณพัฐธิกา ปิติเลิศศิริกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

นาย จามร แซ่เฮ้อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาว พิมลพรรณ โฉมจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน


ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 

 

นางสาว ณฐมน หมวกฉิม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

นางสาว นิชานาถ เทพจร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์


ฝ่ายอาคารสถานที่

 

 

นาย เกียรติศักดิ์ บัวชุม
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
นาย เจริญชัย เด่นยอดคีรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
นาย สุวิทย์ เสถียรกาล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่


ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์

 

 

นาย สมพงศ์ แสงศรี
หัวหน้าฝ่ายวางแผน


ฝ่ายวิจัยและการพัฒนา

 

 

นางสาว พรพนา ศรีสถานนท์


สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

 

นาย เชาวลิต สุดาจันทร์

นาย ระพีพัฒน์ บุญกำจัด


เลขานุการสำนักอธิการบดี

 

 

นางสาว ดวงดาว ฉลาดธัญกิจ