ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

          สถาบันรัชต์ภาคย์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทภายใต้การบริหารตามภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 สำนัก  คือ สำนักวิชาการ สำนักบริหารกิจการนักศึกษา และสำนักอธิการบดี

          การบริหารงานของสำนักอธิการบดีจะมีโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย งานทรัพยากรบุคคล    งานเลขาสำนักอธิการบดี งานศูนย์คอมพิวเตอร์  งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานวิจัยและพัฒนา    งานวางแผน งานประกันคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง  ฝ่ายอาคารสถานที่   และงานการเงินและบัญชี และแต่ละฝ่ายงานจะปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันตามสายงานซึ่งงานบริการหลักจะเป็นงานการให้บริการแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

          การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักอธิการบดีมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบของสถาบันที่กำหนดขึ้นมาเป็นกลไกในการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักอธิการบดีให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยผลจากการประเมินในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บุคลากรของสำนักอธิการบดี เกิดความตระหนักในการดำเนินงานประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นต่อไป